• ขยายเวลา
 • ขยายเวลา

ขั้นตอนการขอสมัครเข้าร่วมโครงการ

สมัครง่าย แค่ 5 ขั้นตอน
 • ยื่นเอกสาร

  ตรวจสอบรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดเอกสารขอเข้าร่วมโครงการ

 • ตรวจสอบใบสมัครและข้อมูล

  ผู้ขอเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติตามที่ พพ. กำหนด ตรวจสอบวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ที่นี่

 • คัดเลือกหน่วยงานภาครัฐ

  ที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 แห่ง เพื่อเข้าตรวจวัดพลังงาน

 • เข้าตรวจวัดการใช้พลังงาน

  ในการระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานภาครัฐทั้ง 50 แห่ง และนำไปวิเคราะห์ศักยภาพการใช้พลังงาน

 • ทดลองสาธิตการติดตั้ง

  เทคโนโลยี และวัตกรรมประหยัดพลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียให้หน่วยงานภาครัฐจำนวน 5 แห่ง เพื่อนำไปพิสูจน์ทราบผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริง

กระทรวงพลังงาน

พ.ศ. 2535 รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ดูแลภาพรวมด้านพลังงานของประเทศ แต่เนื่องจากหน่วยงานด้านพลังงานต่างกระจายออกไปสังกัดในกระทรวงที่ต่างกัน ทำให้มีปัญหาในเรื่องการประสานงาน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 จึงมีมติจัดตั้ง “ทบวงพลังงาน” และต่อมาเมื่อ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2545 ที่ประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี กับรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับการบริหารราชการแต่ละกระทรวง ทบวง รวม 5 ท่าน ได้มีมติให้ยกระดับส่วนราชการ “ทบวงพลังงาน” เป็น “กระทรวงพลังงาน”