รายละเอียดโครงการ

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

          ในปัจจุบันมีเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียมากขึ้นเช่น อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง เครื่องเป่าอากาศแบบ Screw blower เครื่องเป่าอากาศแบบ Turbo blower เป็นต้น แต่เนื่องจากทางหน่วยงานภาครัฐยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และงบประมาณ ทำให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียยังไม่เป็นที่แพรหลายในหน่วยงานภาครัฐเท่าที่ควร

          พพ.จึงจัดทำโครงการสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานภาครัฐโดยมีจุดประสงค์เพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการเข้าตรวจวัดการใช้พลังงาน เพื่อพิสูจน์ทราบผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยี และนวัตนกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานมาติดตั้งในระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานภาครัฐ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อรวบรวมและศึกษาข้อมูลทางเทคโนโลยีในระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานภาครัฐ
  2. เพื่อส่งเสริมและวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ในระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานภาครัฐ
  3. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถลดการใช้พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม