ผลประโยชน์ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ

ผลประโยชน์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

  1. ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบบำบัดน้ำเสีย

  2. คำแนะนำการประหยัดพลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียจากผู้เชี่ยวชาญ

  3. รายงานผลการศึกษามาตราการการอนรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสีย