ติดต่อ

โครงการสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานภาครัฐ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม: Tel. 0-2225-2412 | Fax. 0-2225-2412 | Email: wastewater2562@gmail.com